ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Pokyny autorům - Česko-slovenská patologie

Ke stažení:
Pokyny pro autory soubor ve formátu PDF
Vzor formátu rukopisu soubor ve formátu PDF
Prohlášení o střetu zájmů soubor ve formátu PDF
Formát citací pro EndNote (formát ENS)

Časopis Česko-slovenská patologie se samostatnou přílohou Soudní lékařství publikuje původní vědecké práce, kazuistiky, přehledná sdělení a další vzdělávací materiály, zprávy o činnosti odborné společnosti, recenze knih, kapitoly z dějin oboru, dopisy redakci a osobní zprávy. Časopis Česko-slovenská patologie publikuje práce v českém, slovenském a anglickém jazyce. Přehledné články, další práce s doškolovací tématikou a sdělení členům společnosti jsou přístupny pouze předplatitelům časopisu. Původní vědecké práce a kazuistiky jsou v časopise Česko-slovenská patologie kromě tištěné formy publikovány také elektronicky na www stránkách časopisu (www.CSpatologie.cz) ve formě Open Access (volně přístupné články).

Redakce přijímá pouze práce a příspěvky, které nebyly dosud uveřejněny ani zaslány k otištění jinému časopisu. Rukopis je posuzován zpravidla dvěma recenzenty, doporučí-li ho k publikování, je s jejich případnými připomínkami vrácen autorovi k úpravě.


OBECNÉ POŽADAVKY NA ÚPRAVU RUKOPISŮ

Textová část rukopisu (viz též vzor formátu rukopisu soubor ve formátu PDF)
musí být zpracována pomocí textového editoru Microsoft Word a textový soubor pojmenován tak, aby nemohlo dojít k záměně, např. „Jméno_rukopis.doc“. Použijte index řádkování 2 na textovou část včetně legendy k obrázkům, doporučeno je písmo Times New Roman velikosti 12b., šířka okrajů min. 2,5 cm.
 • V rámci celého rukopisu číslujte strany počínaje stranou titulní. Číslo strany uvádějte do záhlaví vpravo nahoře.
 • V dokumentu rukopisu zachovejte pořadí: titulní strana, souhrn a klíčová slova (na jedné stránce v národním jazyce, na další straně anglicky s překladem názvu práce), vlastní text, literatura, tabulky, popisky k obrázkům. Pokud je práce v angličtině, nejprve uveďte Summary a Keywords, až poté v češtině/slovenštině. Každý z těchto oddílů začínejte na nové stránce (pomocí vložení zalomení konce stránky, nikoli pomocí prázdných řádků).
Příspěvky musejí být napsány formou tzv. hladké sazby: bez zarážek, odrážek, neúčelných tvrdých enterů na konci řádky (enterem oddělovat pouze odstavce, ne běžný konec řádky), podtrhávání, tabulátorů, automatického číslování odstavců (např. u citací v literatuře) a veškerých grafických experimentů, které moderní tiskový editor umožňuje. Veškerá přednastavení je nutno zrušit.

Obrázky. Obrazové přílohy posílejte v samostatných souborech ve formátech JPG s minimální kompresí nebo TIFF (nikdy nevkládejte obrázky do dokumentů MS Word či Power Point), číslujte v pořadí, v jakém jsou citovány v textu. Obrázky je třeba dodat v potřebné tiskové kvalitě v min. rozlišení 300 dpi, a to v min. šířce 700 pixelů. Označte obdobně jako text („Jméno_ OBR1.jpg“ nebo „Jméno_ FIG2.jpg“). Ověřte si, zda je každý obrázek citován v textu a je k němu na konci textu uvedena legenda.
Pokud plánujete vytvořit z dodaných obrázků panel (např. panel ze čtyř obrázků A, B, C, D atp.), připravte jeden soubor s vaším návrhem definitivní podoby panelu včetně popisek (A, B atd.), šipek, hvězdiček a podobně. Tento obrázek bude součástí recenzního řízení. Všechny součásti panelu však pro redakční potřeby zašlete i v „čisté formě“ bez popisek, šipek apod. Definitivní obrázkový panel bude vytvořen grafikem podle vaší předlohy. Jednotlivé obrázky z panelu pojmenujte „Jméno_ OBR1A.jpg“, „Jméno_ OBR1B.jpg“ atd.
Podobně grafy a schémata je třeba dodat v editovatelné podobě (např. MS Excel) včetně zdrojových dat. Grafické soubory vytvořené pomocí statistických programů zasílejte v běžných vektorových formátech (např. emf, wmf, svg apod.), v žádném případě je nezasílejte ve formátu MS Word!
Pokud jsou soubory větší, je možné podat rukopis postupně v několika emailových zprávách.

Autor by měl zvolit takové zvětšení obrázku, aby bylo to, co chce dokumentovat, dobře zřetelné i při velikosti obrázku v tisku (tj. maximálně šíře jednoho sloupce u samostatných obrázků a menší u panelů obrázků).

Zkratky. Vyvarujte se zkratek v nadpisu a souhrnu. Plný název zkratky v textu musí předcházet prvnímu uvedení zkratky, s výjimkou standardní zkratky měrné jednotky. Na konec rukopisu je možné zařadit seznam zkratek (abecedně řazených).

Pokud připravujete rukopis v anglickém jazyce, držte se anglických „Instructions for authors“.


PŘÍPRAVA RUKOPISU (viz též vzor formátu rukopisu soubor ve formátu PDF)

1. Titulní strana
 • stručný a výstižný název článku; jde-li o kazuistiku, je vhodné to uvést v názvu
 • celé jméno autora či autorů – formát: Jan Novák, Hana Nováková
 • v případě rozdílné afiliace se příslušnost k pracovišti u autorů značí číslovkou (horní index): Jan Novák1, Hana Nováková2
 • název a sídlo pracoviště, odkud práce pochází (ke každému autorovi)
 • korespondující autor: jméno a celou adresu autora zodpovědného za korespondenci týkající se rukopisu (včetně telefonního a faxového čísla a e-mailové adresy)

2. Druhá a třetí strana rukopisu má obsahovat souhrn a klíčová slova. Nejdříve souhrn a klíčová slova (3-6 slov) v jazyce rukopisu, na další straně anglický překlad (Summary, Keywords). Doporučená délka souhrnu je 200-300 slov. Stránka s anglickým souhrnem obsahuje v záhlaví přeložený název práce. Abstrakt nemusí být strukturovaný, neuvádí se v něm citace. Klíčová slova oddělujte pomlčkami.

3. Vlastní text
Text práce se rozděluje do oddílů: ÚVOD, MATERIÁL A METODIKA, VÝSLEDKY, DISKUZE a případně PODĚKOVÁNÍ. Tyto sekce netřeba začínat na nových stránkách. Jiné typy článků, jako např. přehledný článek, kazuistiky a jiné mohou vyžadovat jiné členění, viz níže.

 • Původní vědecké práce:
  • Úvod. Stránka začíná bez nadpisu. Shrňte východiska studie nebo pozorování a uveďte cíl článku.
  • Materiál a metodika. Charakteristika studované skupiny, použité metody. Postupy známé z literatury se nepopisují, stačí příslušný odkaz. Rovněž se neuvádějí běžné, obecně používané metody - např. standardně barveno hematoxylinem a eozinem. V případě imunohistochemických barvení je třeba uvést primární protilátku (včetně klonu protilátky nebo katalogového čísla, výrobce a ředění) a použitý detekční kit (s uvedením výrobce). Podobně to platí i pro FISH a molekulární metody.
  • Výsledky. Stručné a výstižné shrnutí dosažených výsledků, které je vhodné doplnit tabulkami a obrázky. Uveďte vaše výsledky v logické návaznosti v textu, dále v tabulkách, grafech a na obrázcích. Informace v tabulkách a grafech nesmí být duplikována v textu, tam zdůrazněte a shrňte jen nejdůležitější zjištění.
  • Diskuze. Kritické hodnocení a interpretace dosažených výsledků a jejich konfrontace s údaji v literatuře. Vyžaduje-li to typ práce, je možné na samý konec textu zařadit ještě samostatný oddíl Závěr se stručným shrnutím nejdůležitějších poznatků.
   U dlouhých článků mohou být ke zpřehlednění užity podnadpisy (především v oddílech výsledky a diskuse). Nadpisy a podnadpisy v běžných případech nečíslujte. Hierarchii úrovně nadpisů v textu odlište jejich formátem: hlavní nadpis (verzálky, tučně: VÝSLEDKY), podnadpis 1 (tučně: Výsledek A), podnadpis 2 (tučně, kurzíva: Výsledek A1), podnadpis 3 (kurzíva: Výsledek A1a).
   Poděkování. Není povinnou částí. Můžete uvést poděkování osobám, které se na příspěvku podílely, avšak nesplňují kritéria pro spoluautorství. Zmíněna může být i finanční podpora. Pokud uvádíte dedikaci grantu, je třeba uvést celý název grantové agentury s číslem grantu.

 • V případě kazuistiky je doporučené členění textu: Úvod - Klinický nález - Materiál a metodika - Výsledky - Diskuze, případně: Úvod - Popis případu - Diskuze.

 • Přehledný článek, kapitoly z historie – členění textu je volné a záleží na autorovi. Na konci by měl být formulován Závěr. Pravidla používání podnadpisů viz výše. Přehledné články jsou většinou vyzvané; autoři však mohou po domluvě s redakcí podat přehledný článek i samostatně. Přehledné články jsou recenzovány stejně jako původní práce a kazuistiky.

 • Dopis redakci - přináší reakce na předchozí sdělení, komentáře aktuálního dění v patologii, osobní sdělení a jiné postřehy v rozsahu maximálně 3 rukopisných stran bez příloh. O tom, zda bude příspěvek publikován, rozhodne redakce časopisu.

 • Příspěvek do rubriky Monitor – formát sdělení poskytne po domluvě redakce.
4. Literatura
 • Citace musejí být číslovány vzestupně v pořadí, v němž jsou uvedeny v textu. Odkazy uvádějte v textu, tabulkách a legendě arabskými číslicemi v kulaté závorce (1), více zdrojů oddělujte čárkou bez mezer - viz (2,33); nebo pomlčkou bez mezer - viz (12-17). Čísla v seznamu literatury za textem se uvádějí bez závorek.
 • Literární odkazy uváděné pouze v tabulkách nebo legendách k obrázkům se číslují v závislosti na pořadí, kdy se odkaz na příslušnou tabulku nebo obrázek objeví poprvé v textu.
 • Názvy časopisů by měly být zkracovány tak, jak je uvedeno v Index Medicus.
 • Pokud citujete práci českých autorů, je nezbytné uvádět u jmen autorů diakritiku. Pokud citujete český článek, uveďte jeho název česky (nikoli anglický překlad z databází).
 • Odkazy na abstrakta nepoužívejte. Odkazy na přijaté, ale prozatím neotištěné práce musí být označeny „in press“, viz níže.
 • Je-li méně než 7 autorů citované práce, uveďte všechny. Je-li 7 a více autorů citované práce, uveďte jen první 3 autory, za čárku napište et al.
 • Jména autorů psát tučně; zkratku časopisů kurzívou bez teček; jména a iniciály autorů bez teček; po střednících a dvojtečkách mezera; čísla stránek uvádějte v nezkrácené formě (tj. nikoli 123-9 ale 123-129). Na konci tečka.

Příklady:
Originální a přehledové práce:
Galizia E, Giorgetti G, Piccinini G, et al. BRCA1 expression in triple negative sporadic breast cancers. Anal Quant Cytol Histol 2010; 32(1): 123-129.

Kapitola z editované knihy
Glinoer D. Thyroid disease during pregnancy. In: Braverman LE, Utiger RE, eds. Werner and Ingbar’s The Thyroid: A Fundamental and Clinical Text (8th ed). Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2000: 1013–1027.

Část knihy
Stevens A, Lowe J. Pathology (2nd edn). London: Mosby; 2000: 224–226.

Článek v tisku:
Baselga J, Rothenberg ML, Tabernero J, Loretelli C, Bianchi F. TGF-ß1, pSMAD and TGFß-related markers in patients with advanced metastatic cancer. Proc Natl Acad Sci USA. In press 2011.

Redakce doporučuje, aby v citacích byly uvedeny české a slovenské práce zabývající se danou tématikou. Jejich přehled nabízí mj. databáze BMČ Národní lékařské knihovny nebo databáze Medline. Zároveň redakční rada žádá autory, aby citovali též články uveřejněné v časopise Česko-slovenská patologie (citujte jako Cesk Patol) a Soudní lékařství (Soud lek). K tomuto požadavku bude přihlíženo v recenzním řízení.

Soubor s formátem citací pro EndNote ke stažení ZDE.

5. Tabulky. Každou tabulku uveďte na samostatné stránce (nikoliv však v samostatném souboru) na konci rukopisu, tabulky číslujte po sobě podle pořadí, v jakém jsou poprvé citovány v textu, do záhlaví každé tabulky uveďte stručný název.
 • Vysvětlivky umístěte k zápatí tabulky, nikoliv k záhlaví. V zápatí také vysvětlete všechny zkratky, které byly v každé tabulce použity.
 • V tabulce užívejte index řádkování nejméně 1,5 (pro možnost vpisování poznámek při recenzním řízení)
 • Ověřte si, zda je každá tabulka citována v textu. Formát citace tabulky v textu: (tab. 1)

6. Legendy k obrázkům. Pokud byly k popisu částí obrázku použity symboly, šipky, číslice nebo písmena, vysvětlete je v legendě. Legenda k obrázku či grafu by měla být dostatečně vysvětlující k pochopení obsahu, bez nutného dlouhého hledání v rukopise. Používejte pouze standardní zkratky. U mikrofotografií je vždy třeba uvést typ barvení a hodnotu konečného zvětšení. Formát citace obrázku v textu: (obr. 1).


Rukopisy zasílejte s průvodním dopisem v elektronické formě na e-mailovou adresu vedoucího redaktora, viz níže. Pokud jsou soubory větší, je možné podat rukopis i v několika emailových zprávách. Spolu s elektronickým podáním článku zašlou autoři ve formě naskenovaného barevného PDF dokumentu (případně poštou) na adresu vedoucího redaktora korespondujícím autorem podepsané prohlášení, které obsahuje tyto informace:
 • prohlášení, že článek ještě nebyl publikován, případně není jinde v tisku
 • u kolektivních prací prohlášení korespondujícího autora, že všichni uvedení spoluautoři byli seznámeni s rukopisem a že s publikací souhlasí
 • prohlášení, že v souvislosti s tématem, vznikem a publikací tohoto článku není ve střetu zájmů, a že vznik ani publikace článku nebyly podpořeny žádnou farmaceutickou firmou. Toto prohlášení se týká i všech spoluautorů. V opačném případě vyplní a zašle do redakce Prohlášení o střetu zájmů (formulář ke stažení).
 • že souhlasí s publikací článku na www stránkách našeho časopisu v režimu Open Access (týká se jen původních vědeckých prací a kazuistik, nikoli přehledných článků a jiných prací s doškolovací tématikou). Převod autorských práv (copyright) proběhne v rámci revize rukopisu před konečným přijetím k publikaci.
 • při popisování experimentů uveďte, zda byly použité postupy v souladu s etickými standardy odpovědné etické komise (v rámci instituce nebo regionu) a s Helsinskou deklarací z roku 1975, ve znění revize z roku 1983.
Bez tohoto podepsaného prohlášení nebude článek přijat k publikaci.

Pokyny autorům - Soudní lékařství

Odkaz: pokyny pro autory ve formátu PDF soubor ve formátu PDFADRESY PRO DORUČOVÁNÍ RUKOPISŮ:

Pro Česko-slovenskou patologii:

Prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.,
Ústav patologie a molekulární medicíny, 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5.
E-mail: editor@CSpatologie.cz

Pro Soudní lékařství:

Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.,
Ústav soudního lékařství, LF MU, Tvrdého 2a, 662 99 Brno.
E-mail: hirt@fnusa.cz
ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu