ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Redakce a vydavatel


Redakce

ŠÉFREDAKTOR
Prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
Ústav patologie a molekulární medicíny
2. LF UK a FN v Motole, Praha
ZÁSTUPCE ŠÉFREDAKTORA
MUDr. Marián Švajdler ml., Ph.D.
Šiklův ústav patologie
LF UK, Plzeň
VÝKONNÝ REDAKTOR
MUDr. Jaromír Háček
Ústav patologie a molekulární medicíny
2. LF UK a FN v Motole, Praha
EDITOŘI
MUDr. Magdaléna Daumová, Ph.D.
Šiklův ústav patologie LF UK, Plzeň

MUDr. Ondřej Fabián
Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a TN, Praha
Pracoviště klinické a transplantační patologie, IKEM, Praha

Doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D.
Oddělení patologie, Krajská nemocnice Liberec

Doc. MUDr. Kristýna Němejcová, Ph.D.
Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha
PROOFREADING
Daniel R. Parker


Vydavatel

VYDÁVÁ:
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31, 120 26 Praha 2.
TISK:
Tiskárna Prager - LD s. r. o.
Elišky Přemyslovny 1335, Praha 5
ROZŠIŘUJE:
  • Česká Republika: Nakladatelství Olympia, a. s., Praha
  • Slovenská Republika: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., P.O.BOX 183, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, tel.: +421 2 444 588 21, +421 2 444 427 73, +421 2 444 588 16, fax: +421 2 444 588 19; e-mail: predplatne@abompkapa.sk
  • Zahraničí (kromě SR) – Myris Trade s. r. o., V Štíhlách 1311/3, P. O. Box 2, 142 01 Praha 4; e-mail: myris@myris.cz
Vydavatel získává otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití.
  • Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.
  • Za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent.
ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu